DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Quận Hồng Bàng tập trung đối thoại, giải quyết kiến nghị của hộ ông Nguyễn Quang Nguyên thuộc Dự án đấu giá quyền sử dụng đất lô CCQ4 và một phần lô CCQ1 tại khu đô thị mới Sở Dầu, phường Sở Dầu

Cập nhật: 12/11/2020 02:41

Chiều ngày 10/11/2020, UBND quận tổ chức họp đối thoại với hộ ông Nguyễn Quang Nguyên về việc nhận tiền, bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án đấu giá quyền sử dụng đất lô CCQ4 và một phần lô CCQ1 tại khu đô thị mới Sở Dầu, phường Sở Dầu. Thành phần dự họp có các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận; đồng chí Phạm Văn Đoan - Phó Chủ tịch UBND quận; lãnh đạo các đơn vị: phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng quận, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hồng Bàng; Chủ tịch UBND, công chức địa chính phường Sở Dầu và hộ gia đình ông Nguyễn Quang Nguyên.

Trong thời gian qua, quận Hồng Bàng đã tổ chức nhiều cuộc họp đối thoại, tuyên truyền, vận động hộ ông Nguyễn Quang Nguyên chấp hành nhận tiền, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Tuy nhiên, gia đình ông Nguyên chưa đồng thuận, còn nhiều kiến nghị về nguồn gốc sử dụng đất, mức bồi thường, hỗ trợ còn thấp và đề nghị được bố trí 03 suất tái định cư.

Để đảm bảo quyền lợi tối đa cho gia đình ông Nguyên khi bị thu hồi diện tích đất lớn, UBND quận đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tập trung rà soát nguồn gốc sử dụng đất, nghiên cứu phương án vận dụng các chế độ, chính sách về thu hồi đất để báo cáo UBND thành phố xem xét, chấp thuận. Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND quận yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất cung cấp dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Nguyên trên cơ sở vận dụng các chế độ, chính sách và tiếp tục vận động, giải thích để hộ ông Nguyên hiểu và đồng thuận. Đồng thời, đề nghị hộ ông Nguyên phối hợp với UBND phường Sở Dầu hoàn thiện các thủ tục liên quan để làm cơ sở trình UBND quận xem xét bố trí tái định cư theo quy định./.

Văn phòng quận.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!