Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hồng Bàng: Thực hiện hiệu quả chương trình cho vay giải quyết việc làm

Thực hiện Nghị định 74/2019/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 quy định về về chính sách hỗ trợ tạo việc làm. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Hồng Bàng chủ động tham mưu cho UBND quận, Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận chỉ đạo triển khai thực hiên. Qua đó chính sách cho vay tạo việc làm được triển khai kịp thời, đáp ứng được nhu cầu vay vốn tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn quận.

TIẾP CẬN THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC, CÔNG DÂN
CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn