Thời gian: 07/05/2022 18:41

Quận Hồng Bàng triển khai sắp xếp, sáp nhập các Tổ dân phố trên địa bàn quận giai đoạn 2022 - 2025

Cùng với các địa phương trong toàn thành phố, quận Hồng Bàng đang triển khai Đề án sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố trên địa bàn các phường theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2022 nhằm chuẩn bị Đại hội Chi bộ tổ dân phố và Kế hoạch bầu Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Năm 2019, quận Hồng Bàng đã thực hiện sáp nhập 26 tổ dân phố trên địa bàn phường Sở Dầu thành 11 tổ dân phố đang hoạt động tương đối ổn định. Năm 2022, quận tiếp tục xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập 183 tổ dân phố/08 phường còn lại thành 69 tổ dân phố, vì vậy sau khi sắp xếp, sáp nhập toàn quận còn 80 tổ dân phố.

Hiện nay, toàn quận đang tiến hành lấy ý kiến cử tri về các Đề án sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố trên địa bàn các phường. Được sự tuyên truyền, phổ biến của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp, sáp nhập Tổ dân phố nhìn chung cử tri đồng thuận cao với Đề án đã đề ra. Cử tri cũng có ý kiến sau khi sáp nhập, các cấp chính quyền quan tâm đến chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố, đồng thời cử tri mong mỏi việc sáp nhập với quy mô lớn hơn sẽ được quan tâm, huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, hệ thống công trình công cộng và các phong trào thi đua, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao sẽ diễn ra sôi nổi hơn, mạnh mẽ hơn.

Quận Hồng Bàng tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan và các phường triển khai các bước tiếp theo để hoàn thiện việc sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố trên địa bàn quận đảm bảo đúng tiến độ thành phố.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ ĐỀ ÁN SẮP XẾP, SÁP NHẬP TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

 

UBND phường Hạ Lý triển khai công tác lấy ý kiến về Đề án sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố

 

UBND phường Hoàng Văn Thụ triển khai công tác lấy ý kiến về Đề án sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố

UBND phường Quán Toan triển khai công tác lấy ý kiến về Đề án sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố


Đại diện cử tri thuộc phường Trại Chuối tham dự họp lấy ý kiến về Đề án sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường

Các tin cũ hơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Phạm Văn Đoan - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn