Thời gian: 27/02/2023 16:00

Kỳ họp thứ 11 (chuyên đề) HĐND quận Hồng Bàng: Xem xét, cho ý kiến về việc tổ chức lại Văn phòng HĐND và UBND quận

Chiều 27/02/2023, HĐND quận Hồng Bàng tổ chức Kỳ họp thứ 11 (chuyên đề) HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem xét, cho ý kiến về việc tổ chức lại Văn phòng HĐND và UBND quận.


Quang cảnh Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc Quyết định thành lập Văn phòng HĐND và UBND quận Hồng Bàng.

Theo đó, thành lập Văn phòng HĐND và UBND quận Hồng Bàng trên cơ sở chia tách Văn phòng quận Hồng Bàng sau khi dừng thí điểm mô hình Văn phòng quận theo Quyết định số 888-QĐ/TU ngày 30/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về dừng thực hiện thí điểm mô hình Văn phòng quận Hồng Bàng.


Các đại biểu dự Kỳ họp.

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND quận Hồng Bàng thực hiện theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP, ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Văn phòng HĐND và UBND quận Hồng Bàng có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định; có Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng và công chức, người lao động theo quy định.


Đại biểu tham gia ý kiến tại Kỳ họp.

HĐND quận giao UBND quận xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Quy chế hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND quận theo quy định hiện hành; thực hiện quy trình bổ nhiệm Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng; chỉ đạo Chánh Văn phòng HĐND và UBND xắp xếp bố trí nhân sự, xây dựng hoàn thiện đề án vị trí việc làm; tổ chức quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản của HĐND, UBND và Văn phòng theo quy định của pháp luật và thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm đảm bảo Văn phòng hoạt động ổn định, tham mưu phục vụ hiệu quả các hoạt động của HĐND và UBND quận.

Văn phòng HĐND và UBND quận đi vào hoạt động kể từ ngày 01/3 2023.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Phạm Văn Đoan - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn