Phòng Y tế

Thời gian 29/10/2021 07:00

Phòng Tài nguyên - Môi trường

Thời gian 29/10/2021 06:00

Phòng Tư pháp

Thời gian 29/10/2021 04:00

Phòng Quản lý đô thị

Thời gian 29/10/2021 03:00

Thanh tra quận

Thời gian 29/10/2021 02:23

Phòng Văn hóa - Thông tin

Thời gian 29/10/2021 02:22

Phòng Kinh tế

Thời gian 29/10/2021 02:22

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Thời gian 29/10/2021 02:21


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn