Nội dung tập trung chỉ đạo Nội dung tập trung chỉ đạo

Triển khai nhiệm vụ trong đề án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận đến năm 2025. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án Chính quyền điện tử, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển.

- Thực hiện nhiệm vụ dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Hồng Bàng đến năm 2025

- Thường xuyên tổ chức gặp gỡ tiếp xúc và đối thoại với các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp 

- Xây dựng kế hoạch chỉnh lý hồ sơ, tài liệu tồn đọng năm 2019

- Tiếp tục triển khai Đề án thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định 158/2007/NĐ-CP về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức.

- Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kế hoạch số 78-KH/QU ngày 22/1/2018, Chương trình hành động số 27-CTr/QU, 28-CTr/QU, 29-CTr/QU ngày 12/2/1018 của Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW, 20-NQ/TW, 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính; trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện Pháp lệnh Dân chủ tại UBND 11 phường.

- Triển khai hệ thống đảm bảo an toàn an ninh mạng tại quận và 11 phường; triển khai hệ thống chỉ đạo điều hành, xây dựng cổng thông tin điện tử của HĐND quận.

- Tổ chức đào tạo bổ sung và hướng dẫn, sử dụng phần mềm "1 cửa hiện đại" và khai thác hệ thống chính quyền điện tử tại quận. Đào tạo, tập huấn về công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng

Giới thiệu

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 697379