Nội dung tập trung chỉ đạo Nội dung tập trung chỉ đạo

Thực hiện hiệu quả công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành.

- Chủ động tham mưu UBND thành phố, phối hợp với huyện An Dương và các cơ quan thành phố thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch hoàn thiện Đề án mở rộng địa giới hành chính quận trình HĐND thành phố và Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định. Hoàn thành việc điều chỉnh các tuyến địa giới theo tim đường thuộc các phường trung tâm và một số tuyến còn bất cập theo dự án 513 về hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp thành phố Hải Phòng.

- Tiếp tục thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 108/NĐ-CP của Chính phủ, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp theo nghị định 158/NĐ-CP và nghị định 150/NĐ-CP của Chính phủ.

- Đẩy mạnh toàn diện cải cách hành chính theo chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020; giữ vững quận đứng thứ nhất chỉ số cải cách hành chính khối quận, huyện. Hoàn thành chuyển đổi HLQLCL ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 và tổ chức đánh giá nội bộ lần thứ 20 tại quận. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả các ứng dụng thuộc Đề án thí điểm mô hình chính quyền điện tử quận; tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để tham gia khai thác hiệu quả dịch vụ hành chính công trực tuyến; chuẩn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa từ quận đến phường.

- Duy trì tốt hoạt động của ban tiếp công dân và công tác tiếp dân theo Luật tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức và nhân dân ngay tại cơ sở, hạn chế thấp nhất đơn thư kéo dài, vượt cấp, nhất là đơn thư liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án.

- Tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành trên cơ sở Quy chế làm việc và các quy định của Nhà nước.

Tin khác

Giới thiệu

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 16829525