Kinh tế - Chính trị Kinh tế - Chính trị

« Quay lại

Đại hội đại biểu MTTQVN quận Hồng Bàng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024

Thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương; Thông tri số 28-TT/MTTW của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI; Hướng dẫn số 58/HD-MT của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố về việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2019-2024; Thông tri số 23/TT- QU, ngày 15/5/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam cấp phường tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam quận lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019- 2024. Ngày 25/3/2019, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, của Lãnh đạo Quận ủy, sự phối kết hợp của HĐND – UBND quận, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hồng Bàng trang trọng tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024, (đơn vị  được chọn Đại hội điểm cấp thành phố).

 

Đến dự và chỉ đại Đại hội có ông Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; bà Nguyễn Thị Minh Phương, phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố; ông Đoàn Văn Chương, Thành ủy viên, Bí thư quận ủy; ông Trần Quang Tuấn, phó Bí thư TT quận ủy, Chủ tịch HĐND quận.

Về dự Đại hội có 172 vị đại biểu chính thức là những người tiêu biểu cho các tổ chức thành viên, các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, đội ngũ trí thức, các thành phần kinh tế và lực lượng vũ trang của quận cùng các vị đại biểu đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, các ông, bà lãnh đạo đại diện các Ban, Văn phòng Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN khối quận trong thành phố, các ông bà Ủy viên BTV Quận ủy, phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND quận, trưởng các ngành, đoàn thể quận; Các ông, bà Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, chủ tịch UBMTTQVN 11 phường trong quận.

 Với phương châm Đại hội "Đoàn kết, sáng tạo, thành công", tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đường lối chiến lược của Đảng và tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu "Dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

 Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm và tổng kết công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019, đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời hiệp thương dân chủ cử ra Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 55 vị tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XIV, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo đại hội Mặt trận tổ quốc thành phố lần thứ XIV; sửa đổi Điều lệ MTTQ VN và nhiều nội dung quan trọng khác của đại hội.

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Cao Xuân Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt nam, Ủy viên BTV, trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; ý kiến phát biểu chỉ đạo của  Ông Đoàn Văn Chương, Thành ủy viên, Bí thư  Quận ủy.

 

  Tại Đại hội có 20 tập thể và 31 cá nhân được Thủ Tướng Chính phủ, Ủy ban MTTQVN thành phố, UBND, Ủy ban MTTQVN quận khen thưởng.

Ủy ban MTTQVN quận

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 697060