HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

« Quay lại

Danh mục các Quy trình thuộc hệ thống QLCL ISO 9001:2015 quận Hồng Bàng công bố lại

Stt

Tên tài liệu

Mã hiệu

Yêu cầu

TCVN ISO

9001:2015

Ghi chú

I

Các tài liệu chung

 

 

 

1

Sổ tay chất lượng (Bao gồm cả chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng)

STCL

4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

Xem tài liệu

2

Mẫu mô tả vị trí công việc

 

 

Xem tài liệu

3

Quy trình kiểm soát tài liệu

QT.UB.01

7.5

Xem tài liệu

4

Quy trình kiểm soát hồ sơ chất lượng

QT.UB.02

7.5

Xem tài liệu

5

Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

QT.UB.03

9.2.1

Xem tài liệu

6

Quy trình kiểm soát sự KPH và hành động khắc phục, phòng ngừa

QT.UB.04

10.2

Xem tài liệu

II

Các quy trình nội bộ

 

 

 

1

Quy trình họp xem xét của lãnh đạo UBND quận

QT.UB.05

9.3

Xem tài liệu

2

Quy trình nhận diện và xem xét bối cảnh tổ chức

QT.UB.06

4.1

Xem tài liệu

3

Quy trình nhận diện, giải quyết rủi ro và cơ hội

QT.UB.07

6.1

Xem tài liệu

4

Quy trình quản lý văn bản đi - đến

QT.VP.01

7.5.2; 7.5.3

Xem tài liệu

5

Quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ

QT.VP.02

7.5.2; 7.5.3

Xem tài liệu

6

Quy trình tuyển dụng nhân lực

QT.NV.01

7.1.2

Xem tài liệu

7

Quy trình đào tạo nhân lực

QT.NV.02

7.1.2

Xem tài liệu

8

Quy trình đánh giá nhân lực

QT.NV.03

7.1.2

Xem tài liệu

9

Quy trình tổ chức hội nghị

QT.VP.03

8.3.2

Xem tài liệu

10

Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

QT.TP.01

7.4; 7.5.2; 7.5.3; 8.2

Xem tài liệu

III

Các quy trình xử lý công việc

 

 

 

1

Lĩnh vực xây dựng

 

 

 

 

Quy trình cấp phép xây dựng

QT.ĐT.01

8.2; 8.3; 8,3; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1.2; 9.1.3; 10.2; 10.3;  7.5.2; 7.5.3

Xem tài liệu

Quy trình phê duyệt quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng

QT.ĐT.02

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

QT.ĐT.03

-nt-

Xem tài liệu

2

Lĩnh vực Thanh tra

 

 

 

 

Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính về khiếu nại, tổ cáo

QT.TT.01

-nt-

Xem tài liệu

3

Lĩnh vực Y tế

 

 

 

 

Quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

QT.YT.01

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình cấp đổi chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

QT.YT.02

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm

QT.YT.03

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Công thương

QT.YT.04

-nt-

Xem tài liệu

4

Lĩnh vực Tư pháp

 

 

 

 

Quy trình đăng ký và quản lý hộ tịch

QT.TP.02

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình chứng thực

QT.TP.03

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Công nhận, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp quận

QT.TP.04

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

QT.TP.05

-nt-

Xem tài liệu

5

Lĩnh vực Văn hóa – Thể thao

 

 

 

 

Quy trình Công nhận lần đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

QT.VH.01

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình công nhân danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa"

QT.VH.02

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Công nhận "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị"

QT.VH.03

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Giải quyết TTHC lĩnh vực Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phụ vụ cộng đồng (Vốn sách ban đầu từ 1000 bản đến dưới 2000 bản)

QT.VH.04

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Giải quyết TTHC lĩnh vực Đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

QT.VH.05

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Giải quyết TTHC lĩnh vực Đổi giấy chứng nhận đăng ký cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

QT.VH.06

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Giải quyết TTHC lĩnh vực Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

QT.VH.07

-nt-

Xem tài liệu

6

Lĩnh vực Thông tin và truyền thông

 

 

 

 

Quy trình Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ hoạt động trò chơi điện tử công cộng

QT.VH.08

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ hoạt động trò chơi điện tử công cộng

QT.VH.09

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Sửa đổi, bổ sung, giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ hoạt động trò chơi điện tử công cộng

QT.VH.10

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ hoạt động trò chơi điện tử công cộng

QT.VH.11

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Khai báo, thay đổi thông tin hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

QT.VH.12

-nt-

Xem tài liệu

7

Lĩnh vực Nội vụ

 

 

 

 

 Quy trình giải quyết các các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tôn giáo

QT.NV.04

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Tặng danh hiệu thi đua và Giấy khen của Chủ tịch UBND quận

QT.NV.05

-nt-

Xem tài liệu

8

Lĩnh vực Công thương

 

 

 

 

Quy trình Giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng và lưu thông hàng hóa trong nước

QT.KT.01

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kinh doanh khí, xăng dầu

QT.KT.02

-nt-

Xem tài liệu

9

Lĩnh vực Tài chính

 

 

 

 

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước

QT.TC.01

-nt-

Xem tài liệu

10

Lĩnh vực Lao động - Thương binh – Xã hội

 

 

 

 

Quy trình Giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

QT.LĐ.01

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Người có công

QT.LĐ.02

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Giải quyết các thủ tục hành chính về Bảo trợ xã hội

QT.LĐ.03

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động tiền lương và Bảo hiểm xã hội

QT.LĐ.04

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn lao động

QT.LĐ.05

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

QT.LĐ.06

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài

QT.LĐ.07

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em

QT.LĐ.08

-nt-

Xem tài liệu

11

Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư

 

 

 

 

Quy trình Xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

QT.TC.02

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã

QT.TC.03

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình lựa chọn nhà thầu và tổ chức đấu thầu

QT.TC.04

-nt-

Xem tài liệu

12

Lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo

 

 

 

 

Quy trình Giải quyết các thủ tục hành chính về thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể trường Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, TTHTCĐ phường

QT.GD.01

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Giải quyết các thủ tục hành chính về cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động, cho phép hoạt động trở lại trường MN, TH, THCS, TTHĐCĐ phường

QT.GD.02

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Cấp bằng tốt nghiệp THCS; chỉnh sửa nội dung văn bằng, cấp bản sao bằng tốt nghiệp TCHS từ sổ gốc

QT.GD.03

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Giải quyết các thủ tục hành chính về thành lập lớp năng khiếu TDTT thuộc trường TH, THCS

QT.GD.04

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Cấp giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường, ngoài nhà trường

QT.GD.05

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

QT.GD.06

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Công nhận trường Mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia

QT.GD.07

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

QT.GD.08

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Công nhận phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

QT.GD.09

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình đánh giá, xếp loại "Công đồng học tập" phường

QT.GD.10

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi

QT.GD.11

-nt-

Xem tài liệu

13

Lĩnh vực Tài nguyên môi trường

 

 

 

 

Quy trình Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

QT.TN.01

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân

QT.TN.02

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

QT.TN.03

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

QT.TN.04

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

QT.TN.05

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo qui định của pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

QT.TN.06

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Thu hồi đất trong khu vực bị ô nhiễm môi trường; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân

QT.TN.07

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

QT.TN.08

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

QT.VPĐK.01

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

QT.VPĐK.02

-nt-

Xem tài liệu

Quy trình Đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất

QT.VPĐK.03

-nt-

Xem tài liệu

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 705857