Nội dung tập trung chỉ đạo Nội dung tập trung chỉ đạo

Bám sát chủ đề năm của thành phố, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Quận ủy, Nghị quyết HĐND quận xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả chương trình hành động chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách Nhà nước – Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” của thành phố và “Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng Chính quyền điện tử” của quận; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2017, cần có sự kết phối hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp.

Bám sát chủ đề năm của thành phố, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Quận ủy, Nghị quyết HĐND quận xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả chương trình hành động chủ đề năm "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách Nhà nước – Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh" của thành phố và "Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng Chính quyền điện tử" của quận; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2017, cần có sự kết phối hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp.

Giới thiệu

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 14492465