Nội dung tập trung chỉ đạo Nội dung tập trung chỉ đạo

Tăng cường kỷ cương trong quản lý, điều hành ngân sách; hiệu quả trong quản lý thu - chi, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp với quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Huy động mọi nguồn lực tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển; đồng hành, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2016. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân tổ chức sản xuất, kinh doanh, đầu tư hiệu quả, đúng pháp luật.

Tăng cường kỷ cương trong quản lý, điều hành ngân sách; hiệu quả trong quản lý thu - chi, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp với quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Huy động mọi nguồn lực tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển; đồng hành, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2016. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân tổ chức sản xuất, kinh doanh, đầu tư hiệu quả, đúng pháp luật.

Giới thiệu

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 14492905