CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 • Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 01/02/2019 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 • Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 • Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn quận Hồng Bàng 5 năm (giai đoạn 2016 - 2020)
 • Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Quyết định phê duyệt phân bổ nguồn vốn đầu tư công quận Hồng Bàng năm 2019 (lần thứ nhất)
 • Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2019
 • Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận năm 2019
 • Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 01/10/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 • Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 01/10/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 • Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận 06 tháng cuối năm 2018
 • Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước Quận Hồng Bàng năm 2017
 • Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 • Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
 • Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Cập nhật ngày

 • Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII, nhiệm kì 2016 - 2021

  Cập nhật ngày

 • Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước quận Hồng Bàng 2016

  Cập nhật ngày

 • Nghị quyết bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận 6 tháng cuối năm 2017

  Cập nhật ngày

 • Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Quang Trung khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

  Cập nhật ngày

 •  

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 29363712