BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018 BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018

 

STT

Nội dung

Chi tiết nội dung

Tài liệu

I

Lĩnh vực Công thương

   

Quyết định công bố

Tải xuống

Danh mục Thủ tục Hành chính(TTHC)

Tải xuống

Hướng dẫn TTHC:

- Cấp Huyện

- Cấp Xã

Tải xuống

Tải xuống

II

Lĩnh vực Dịch vụ công ích

   

Quyết định công bố

Tải xuống

Danh mục Thủ tục Hành chính áp dụng tại quận Hồng Bàng

Tải xuống

Danh mục Thủ tục Hành chính áp dụng tại các phường Tải xuống

III

Lĩnh vực Du lịch

   

Quyết định công bố

Tải xuống

Danh mục Thủ tục Hành chính(TTHC)

Tải xuống

Hướng dẫn TTHC:

- Cấp Huyện

- Cấp Xã

Tải xuống

IV

Lĩnh vực Giáo dục

   

Quyết định công bố

Tải xuống

Danh mục Thủ tục Hành chính(TTHC)

Tải xuống

Hướng dẫn TTHC:

- Cấp Huyện

- Cấp Xã

Tải xuống

Tải xuống

V

Lĩnh vực Giao thông Vận tải

   

Quyết định công bố

Tải xuống

Danh mục Thủ tục Hành chính(TTHC)

Tải xuống

Hướng dẫn TTHC:

- Cấp Huyện

- Cấp Xã

Tải xuống

Tải xuống

VI

Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư

   

Quyết định công bố

Tải xuống

Danh mục Thủ tục Hành chính(TTHC)

Tải xuống

Hướng dẫn TTHC:

- Cấp Huyện

- Cấp Xã

Tải xuống

VII

Lĩnh vực Khoa học công nghệ

   

Quyết định công bố

Tải xuống

Danh mục Thủ tục Hành chính(TTHC)

Tải xuống

Hướng dẫn TTHC:

- Cấp Huyện

- Cấp Xã

Tải xuống

VIII

Lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội

   

Quyết định công bố

Tải xuống

Danh mục Thủ tục Hành chính(TTHC)

Danh mục TTHC bị bãi bỏ

Tải xuống

Tải xuống

Hướng dẫn TTHC:

- Cấp Huyện

- Cấp Xã

Tải xuống

Tải xuống

IX

Lĩnh vực Ngoại vụ

   

Quyết định công bố

Tải xuống

Danh mục Thủ tục Hành chính(TTHC)

Tải xuống

 

 

X

Lĩnh vực Nội vụ

   

Quyết định công bố

Tải xuống

Danh mục Thủ tục Hành chính(TTHC)

Tải xuống

Hướng dẫn TTHC:

- Cấp Huyện

- Cấp Xã

Tải xuống

Tải xuống

XI

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

   

Quyết định công bố

Tải xuống

Danh mục Thủ tục Hành chính(TTHC)

Tải xuống

Hướng dẫn TTHC:

- Cấp Huyện

- Cấp Xã

Tải xuống

XII

Lĩnh vực Tài chính

   

Quyết định công bố

Tải xuống

Danh mục Thủ tục Hành chính(TTHC)

Tải xuống

Hướng dẫn TTHC:

- Cấp Huyện

- Cấp Xã

Tải xuống

XIII

Lĩnh vực Tài nguyên môi trường

   

Quyết định công bố

Tải xuống

Danh mục Thủ tục Hành chính(TTHC)

Tải xuống

Hướng dẫn TTHC:

- Cấp Huyện

- Cấp Xã

Tải xuống

XIV

Lĩnh vực Thanh tra

   

Quyết định công bố

Tải xuống

Danh mục Thủ tục Hành chính(TTHC)

Tải xuống

Hướng dẫn TTHC:

- Cấp Huyện

Tải xuống

XV

Lĩnh vực Thông tin tuyền thông

   

Quyết định công bố

Tải xuống

Danh mục Thủ tục Hành chính(TTHC)

Tải xuống

Hướng dẫn TTHC:

- Cấp Huyện

- Cấp Xã

Tải xuống

XVI

Lĩnh vực Tư pháp

   

Quyết định công bố

Tải xuống

Danh mục Thủ tục Hành chính(TTHC)

Danh mục TTHC bị bãi bỏ

Tải xuống

Tải xuống

Hướng dẫn TTHC:

- Cấp Huyện

- Cấp Xã

Tải xuống

Tải xuống

XVII

Lĩnh vực Văn hóa thể thao

   

Quyết định công bố

Tải xuống

Danh mục Thủ tục Hành chính(TTHC)

Tải xuống

Hướng dẫn TTHC:

- Cấp Huyện

- Cấp Xã

Tải xuống

Tải xuống

XVIII

Lĩnh vực Xây dựng

   

Quyết định công bố

Tải xuống

Danh mục Thủ tục Hành chính(TTHC)

Tải xuống

Hướng dẫn TTHC:

- Cấp Huyện

- Cấp Xã

Tải xuống

XIX

Lĩnh vực Y tế

   

Quyết định công bố

Tải xuống

Danh mục Thủ tục Hành chính(TTHC)

Tải xuống

Hướng dẫn TTHC:

- Cấp Huyện

- Cấp Xã

Tải xuống

Tải xuống

 

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 7234468