BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018 BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018

TT

SỐ KÝ HIỆU

NỘI DUNG

NGÀY

BAN HÀNH

GHI CHÚ

1

477/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng

05/3/2018

Xem chi tiết văn bản

2

671/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng

02/4/2018

Xem chi tiết văn bản

3

940/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng

02/5/2018

Xem chi tiết văn bản

4

978/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng

07/5/2018

Xem chi tiết văn bản

5

1020/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

10/5/2018

Xem chi tiết văn bản

6

1063/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

16/5/2018

Xem chi tiết văn bản

7

1069/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

16/5/2018

Xem chi tiết văn bản

8

1071/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

17/5/2018

Xem chi tiết văn bản

9

1105/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

21/5/2018

Xem chi tiết văn bản

10

1108/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa và Thể thao trên địa bàn thành phố Hải Phòng

21/5/2018

Xem chi tiết văn bản

11

1268/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng

11/6/2018

Xem chi tiết văn bản

12

1458/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng

27/6/2018

Xem chi tiết văn bản

13

1041/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Ngoại vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

05/5/2018

Xem chi tiết văn bản

14

1161/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng

28/5/2018

Xem chi tiết văn bản

15

479/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

05/3/2018

Xem chi tiết văn bản

16

1273/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

11/6/2018

Xem chi tiết văn bản

17

3445/QĐ-CT

Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố, thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

18/12/2017

Xem chi tiết văn bản

18

255/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng

05/02/2018

Xem chi tiết văn bản

19

782/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng

16/4/2018

Xem chi tiết văn bản

 

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 16312978