DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

XỬ LÝ NGHIÊM CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH VẬN TẢI KHÔNG ĐẢM BẢO CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG DỊCH

Cập nhật: 02/08/2021 14:11

Sáng ngày 02/8/2021, Lãnh đạo UBND quận cùng các phòng, ban liên quan thực hiện kiểm tra 04 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn các phường Quán Toan, Hùng Vương và Sở Dầu.

Qua kiểm tra 02/04 doanh nghiệp: Công ty TNHH Gas Venus, phường Sở Dầu; Công ty TNHH tiếp vận con đường xanh GREENWAY chấp hành các quy định về phòng chống dịch, còn lại 02 doanh nghiệp: Công ty Cổ phần vận tải ô tô số 1, phường Quán Toan; Công ty Cổ phần thương mại vận tải HP không đảm bảo các quy định về phòng chống dịch, cụ thể: Không có lịch trình của phương tiện vận tải (lái xe, phụ xe); Không bố trí nơi ăn ở tập trung cho lái xe, phụ xe (tại thời điểm kiểm tra không có lái xe, phụ xe ăn ở trên phương tiện)…

Đoàn kiểm tra giao cho UBND phường Quán Toan, Hùng Vương thiết lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất UBND quận xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Doanh nghiệp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phạt mỗi Doanh nghiệp 15.000.000đ. Tổng xử phạt 02 doanh nghiệp vận tải vi phạm là 30.000.000đ

môt số hình ảnh xử phạt 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!