DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Quận Hồng Bàng (Hải Phòng): Bảo đảm cuộc bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân

Cập nhật: 19/03/2021 01:46

Hội nghị triển khai công tác bầu cử

Hội nghị triển khai công tác bầu cử

Khẩn trương, đúng luật

Để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của TP, quận Hồng Bàng đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác bầu cử tới nhân dân trên địa bàn; triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống dịch Covid-19 đồng thời với việc triển khai các công việc phục vụ công tác bầu cử…

Ngày 19/1/2021, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Thông tri số 02-TT/QU về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và UBND quận ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 Theo đó, quận Hồng Bàng đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử quận và Ủy ban bầu cử quận do đồng chí Trần Quang Tuấn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận làm Trưởng ban, Chủ tịch Ủy ban bầu cử. 9 phường trên địa bàn quận cũng đã hoàn thành việc thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử đúng thời gian, số lượng, cơ cấu và đã triển khai các hoạt động bảo đảm theo quy định.

Ngay sau khi thành lập, Ban chỉ đạo bầu cử quận đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử cho toàn thể cán bộ chủ chốt trong quận. Theo đó, các văn bản của Trung ương, Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam, của TP và của quận về công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai quán triệt và được các thành viên thảo luận, thống nhất hướng dẫn thực hiện các bước tiến hành theo quy định; đồng thời phân công trách nhiệm cho các thành viên phụ trách theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo công tác bầu cử từng địa bàn, lĩnh vực.

Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, Ban chỉ đạo bầu cử quận, Ủy ban bầu cử quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiệp vụ bầu cử; tham mưu công tác nhân sự; hội nghị hiệp thương, hội nghị giới thiệu người ứng cử, tổ chức tiếp xúc cử tri nơi cư trú; tiếp xúc vận động bầu cử; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự bầu cử; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các quy định của pháp luật về bầu cử; công tác thông tin, tuyên truyền, nắm tình hình nhân dân; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử…  

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hồng Bàng Nguyễn Thị Thanh Vân cho biết, nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử,  vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, góp phần tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo an toàn, dân chủ, đúng luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường nhằm quán triệt các văn bản bầu cử, công tác hiệp thương của mặt trận, cách thức tổ chức các hội nghị cử tri và công tác giám sát bầu cử của mặt trận…

Thực hiện quy trình công tác bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hồng Bàng đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất vào ngày 5/2/2021 để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức hướng dẫn các đơn vị có người ứng cử đại biểu HĐND quận tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử hoàn thành trong ngày 11/3/2021; tiếp nhận tiểu sử tóm tắt, danh sách trích ngang và bản kê khai tài sản của người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận do Ủy ban bầu cử quận chuyển đến.

Theo đó, trong nhiệm kỳ này, HĐND quận Hồng Bàng được bầu 30 đại biểu và dự kiến số người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận là 54 người. Trong đó, cơ cấu kết hợp: nữ 20 người, đạt 37,03%; người ngoài Đảng 09 người, đạt 16,66%; trẻ tuổi 7 người, đạt 12,96%; tái cử 15 người, đạt 27,77%.

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cũng đã hướng dẫn cụ thể nội dung, cách tiến hành giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng trình tự, thủ tục. Những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận phải bảo đảm đúng quy trình pháp luật quy định hướng dẫn của Trung ương và TP; thật sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực; có quan điểm lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm cơ cấu hợp lý.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cũng đã triển khai bước 2 quy trình hiệp thương. Theo kế hoạch, hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào ngày 18/3/2021.

Trong thời gian tới, từ ngày 21/3/2021 đến ngày 13/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận hướng dẫn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận. Chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND quận dự kiến được thực hiện vào khoảng thời gian từ ngày 14/4/2021 đến 18/4/2021. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hồng Bàng sẽ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử kể từ ngày công bố danh sách chính thức.

Quận Hồng Bàng tập trung tuyên truyền, phát huy dân chủ, trách nhiệm nhân dân trong công tác bầu cử.

Quận Hồng Bàng tập trung tuyên truyền, phát huy dân chủ, trách nhiệm nhân dân trong công tác bầu cử.

Phát huy dân chủ, trách nhiệm

Cũng trong thời gian này, các cấp, các ngành trên địa bàn quận Hồng Bàng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ủy ban bầu cử quận đã xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền nhằm động viên các tầng lớp nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác tham gia với khí thế của một ngày hội lớn, để lựa chọn những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân, vì dân”.

Tăng cường sự giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các đoàn thể, của các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú; việc tổ chức tuyên truyền, vận động bầu cử; việc lập, niêm yết danh sách cử tri; giám sát trỉnh tự bỏ phiếu, kiểm phiếu... Tăng cường việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử.

Với sự chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử, tin tưởng rằng việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn quận Hồng Bàng sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!