DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Hiến pháp mới là sản phẩm trí tuệ của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân

Cập nhật: 21/08/2020 08:36

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng ký chứng thực Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (sửa đổi).Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN)
 

Sáng 2-12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ký chứng thực Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) được thông qua ngày 28-11-2013 tại kỳ họp thứ sáu QH khóa XIII.

Cùng dự lễ ký, có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng, Bộ trưởng Công an Trần Ðại Quang, Chánh án Tòa án NDTC Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, đại diện các bộ, ngành T.Ư, thành viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Phát biểu ý kiến tại lễ ký, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, là luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước, phản ánh ý chí, nguyện vọng của toàn dân tộc, định hướng chiến lược cho sự phát triển đất nước trong thời kỳ mới; phúc đáp yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước. Hiến pháp mới là sản phẩm trí tuệ của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện được ý Ðảng đồng thuận với lòng dân. QH đã thay mặt nhân dân cả nước thực hiện sứ mệnh của mình xây dựng, ban hành Hiến pháp mới, là Hiến pháp của thời kỳ đổi mới, toàn diện đất nước.
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, sứ mệnh lịch sử của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (sửa đổi) không chỉ phản ánh bước tiến mới của đất nước, mà còn bảo đảm cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc hơn cho Nhà nước và nhân dân trước những thách thức mới của thời đại. Với việc thông qua Hiến pháp, QH đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang, đóng góp vào sứ mạng chung của dân tộc, cùng đất nước bước sang một giai đoạn phát triển mới.
Tại lễ ký, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng trân trọng cảm ơn các bậc cao niên, lão thành cách mạng, đồng bào, đồng chí cả nước đã tham gia đóng góp xây dựng nên bản Hiến pháp; cảm ơn các thành viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Ủy ban Thường vụ QH, các vị đại biểu QH đã làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, nghiêm túc, dân chủ, khoa học, lắng nghe, thấu hiểu, tiếp thu và chắt lọc tinh hoa trí tuệ của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân trên tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng nên bản Hiến pháp này.

Nguồn tin: Báo Nhân dân điện tử
www.nhandan.com.vn

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!