DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cập nhật: 28/05/2021 17:33

Ngày 28 tháng 5 năm 2021, Ủy ban bầu cử quận Hồng Bàng đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 09 đơn vị bầu cử trên địa bàn quận Hồng Bàng. Theo đó, đã có 30 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận, đủ số lượng đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị bầu cử (đơn vị bầu cử số 1: 03 đại biểu; đơn vị bầu cử số 2: 04 đại biểu; đơn vị bầu cử số 3: 04 đại biểu; đơn vị bầu cử số 4 : 03 đại biểu; đơn vị bầu cử số 5: 04 đại biểu; đơn vị bầu cử số 6: 03 đại biểu; đơn vị bầu cử số 7: 03 đại biểu; đơn vị bầu cử số 8: 03 đại biểu; đơn vị bầu cử số 9: 03 đại biểu; đơn vị bầu cử số: 03 đại biểu).

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!