DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Công văn số 926/TTTP-NV6 về việc Triển khai Cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

Thời gian 17/09/2021 15:38
Kính gửi : - Các sở, ban, Nghành, Đoàn thể thành phố - UBND các Quận Huyện


Quận Hồng Bàng chỉ đạo điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn quận

Thời gian 14/09/2021 15:20
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 6459/UBND-VX ngày 14/9/2021, UBND quận Hồng Bàng ban hành Công văn số 1741/UBND-VP ngày 14/9/2021 về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn quận

TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 QUẬN HỒNG BÀNG HỌP TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Thời gian 13/09/2021 16:38
Chiều ngày 14/9/2021, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận Hồng Bàng tổ chức cuộc họp Trung tâm Chỉ huy và Bộ phận Thường trực của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân quận, đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường


Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!