DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Thời gian 02/08/2021 08:55

Lĩnh vực Y tế

Thời gian 30/07/2021 10:07


Lĩnh vực Tư pháp

Thời gian 30/07/2021 08:59

Lĩnh vực thông tin truyền thông

Thời gian 30/07/2021 08:57

Lĩnh vực Tài chính

Thời gian 30/07/2021 08:54

Lĩnh vực Quản lý đô thị

Thời gian 30/07/2021 08:53

Lĩnh vực Nội vụ

Thời gian 30/07/2021 08:53

Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư

Thời gian 30/07/2021 08:52

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!